Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2020

Trồng thằn lằn cẩm thạch

Đất trồng: tương đối khô, hơi nhiều tro.
Thuốc giâm cành: IBA 1/5 với nước.
3 ngày trước giâm cành có thể phun mancozeb
Cách giâm cành:

  • 2 ngày sau khi giâm cành, phun IBA 10/600ml nước.
  • 7 ngày sau phun 0.5ml captan+0.5ĐT+1 lít nước
  • 4 ngày sau phun 1ml Daconil + 25ml TQ + 1.5 lít nước
  • 2 ngày sau phun Daconil 
  • 21 ngày cây có rễ. Đem khay ra ngoài.
  • Phun Daconil + TQ mỗi sáng, tưới giữ ẩm
  • Ngày 23 phun Caben + ĐT
  • Ngày 25, ra chậu